Uke Day on Vashon

September 11, 2004

Vashon01 Vashon02 Vashon03 Vashon04 Vashon05
Vashon01.jpg Vashon02.jpg Vashon03.jpg Vashon04.jpg Vashon05.jpg
Vashon06 Vashon07 Vashon08 Vashon09 Vashon10
Vashon06.jpg Vashon07.jpg Vashon08.jpg Vashon09.jpg Vashon10.jpg
Vashon13 Vashon14 Vashon15 Vashon16  
Vashon13.jpg Vashon14.jpg Vashon15.jpg Vashon16.jpg